Zadzwoń do nas

790 270 598

REGULAMIN SKLEPU

 1. DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Trójmiasto Catering
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trojmiastocatering.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pracownia Smaku catering, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trojmiastocatering.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy PracowniaSmakuCatering, działający pod adresem www.trojmiastocatering.pl , prowadzony jest przez CATERING PROJECT SP.ZO.O.  80-299, Gdańsk, NIP: 5842799615, REGON: 387709075; CATERING PROJECT SP.ZO.O jest zarejestrowana w KRS. 
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest: o szerokopasmowe łącze internetowe, o przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript, o włączona obsługa plików cookies, o włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up), o system operacyjny Microsoft Windows 7, 8 lub Vista, o aktywne konto e-mail.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pracownia Smaku www.trojmiastocatering.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.trojmiastocatering.pl  i sporządzić niego wydruk.
 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Pracowni Smaku
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE)
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.trojmiastocatering.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. Minimum logistyczne koszyka wynosi 500 zł brutto (bez uwzględnienia kosztów dostawy)
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pracownią Smaku Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.trojmiastocatering.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.
 5. DOSTAWA
  • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Trójmiasta oraz bliskich okolic i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
   – Transportu własnego
  • Koszty dostawy wynoszą:
   • Na Terenie Trójmiasta (poza Sobieszewem) 100 zł

   • Poza Trójmiastem koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

   • Kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

  • Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie w zależności od możliwości logistycznych Pracowni Smaku, biorąc pod uwagę preferowaną godzinę wyznaczoną w trakcie zamówienia. Pracownia Smaku zastrzega sobie możliwość nie uwzględnienia konkretnej godziny dostawy, wyznaczonej przez klienta, jednocześnie dokonując wszelkich starań aby dopasować się do oczekiwań klienta.
  •  Towar dostarczany jest przez Sprzedającego w terminie i o godzinie ustalonej przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. CENY I METODY PŁATNOŚCI
  1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   • przelewem
   • gotówką w formie przedpłaty
   • płatnością w systemie Tpay We wszystkich przypadkach oprócz płatności za pobraniem oraz gotówką, opłata zostaje pobierana natychmiastowo.
 7. ZALICZKI
  Zamówienia wymagające wcześniejszej rezerwacji np. Komunie, Chrzciny, Wesela, Imprezy plenerowe, których nie można zamówić online za pośrednictwem sklepu www.trojmiastocatering.pl wymagają wpłacenia 30% zaliczki, wartość zaliczki nie może być mniejsza niż 500 zł.
  1. Wpłacenie zaliczki jest gwarancją rezerwacji wybranego przez konsumenta terminu.
  2. Konsument może dokonać zmiany terminu, jeśli Pracownia Smaku będzie miała możliwość zmiany (wolne terminy) i za jej zgodą. W przypadku, kiedy nie ma możliwości zmiany, konsument może zrezygnować z usługi, zwrot zaliczki obowiązuje zgodnie z pkt.4
  3. Konsument ma prawo do rezygnacji z usługi min. 3 tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Po tym terminie zaliczka nie zostaje zwracana.
  4. W przypadku rezygnacji przez konsumenta, zwracane jest 90% zaliczki na wskazane konto, 10% pobierane jest na poczet obsługi zamówienia oraz zwrotów.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Z zasady wg art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta klientom przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umów, jednak z racji tego że przedmiotem umów w sklepie Pracownia Smaku są “rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu” lub “mające krótki termin przydatności” prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze sklepem nie przysługuje.

 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

  Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pracowniasmakucatering.pl

   Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 10. DODATKOWE GWARANCJE PRZY SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE
  Pracownia Smaku jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie.
 11. NEWSLETTER
  Po dokonaniu dopasowania zamówienia oraz dokonania zakupów, adres emailowy automatycznie zostaje wpisany na listę newsletterową. Dokonując zakupu, klient akceptuje regulamin, który tego dotyczy. Klient może wypisać się w każdej chwili.
 12. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Pracownia Smaku podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@pracowniasmakucatering.pl
  3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
  4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Pracownią Smaku a Konsumentem jest: Online Dispute Resolution dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pracownią Smaku a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.